Svetový deň BOZP

28.4. je Svetový deň bezpečnosti pri práci

Bezpečnosť pri práci si vyžaduje predvídanie, opatrnosť a informovanosť zamestnancov o tom, čo všetko sa pri práci môže stať.

Pri príležitosti Svetového dňa BOZP vám prinášame zopár informačných videí. Veríme, že zvyšovaním povedomia vybudujeme bezpečné pracovné prostredie aj pre vašich zamestnancov.

Zdroj: bozpforum.cz

Ak potrebujete pomoc neváhajte sa na nás obrátiť

MM Safety

Novinky v zákone o BOZP

Možno ste zachytili, že v rámci opatrení na zníženie administratívnej záťaže (tzv „kilečko 2“) sa dostali do legislatívneho procesu aj niektoré opatrenia v oblasti BOZP. 
Dnes (6.4.2022) vyšiel v zbierke zákon 114/2022 ktorý mení a dopĺňa zákon 124/2006 o BOZP. s účinnosťou od 1.1.2023  

Aké zmeny priniesla nová legislatíva?

 • periodicita opakovaných školení BOZP sa predlžuje! z pôvodných 1x za 2 roky na 1x za 3 roky ( požiarne predpisy zatiaľ ostali nezmenené teda 1×2 roky v praxi tento nesúlad môže spôsobiť komplikácie)
 • lehota na pripomienkovanie pre zástupcov zamestnancov – 5 pracovných dní
 • zmeny vo vydávaní preukazov
 • ruší sa bezpečnostný technik (už nebude bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik ale iba bezpečnostný technik)
 • mení sa lehota na oznamovanie pracovného úrazu – 8 dní
 • zmena lehoty na ohlasovanie zmien u subjektov s vydaným oprávnením pre východu a vzdelávanie

Ako je už hore spomenuté zmeny periodicity môže spôsobiť nesúlad medzi lehotami školení v BOZP a požiarnej ochrane čo paradoxne môže zvýšiť počet školení a zvýšiť administratívnu náročnosť, kedy bude potrebné začať zvlášť sledovať školenia BOZP a OPP.

Skúsme si uviesť jednoduchý príklad v tabuľke.

   

do 2023

od 2023

školenia

1.rok

   
 

2.rok

1 (PO a BOZP)

1 (PO)

 

3.rok

 

1 (BOZP)

 

4.rok

1 (PO a BOZP)

1 (PO)

 

5.rok

   
 

6.rok

1 (PO a BOZP)

1 (BOZPa PO)

   

3 školenia

4 školenia

Zníženie administratívnej záťaže pri zachovaní stupňa bezpečnosti je vítané.

Paradoxne teda nenastáva zníženie administratívnej záťaže a zníženie počtu školení, ale opak teda zvýšenie počtu školení a zvýšenie administratívnej záťaže. Každopádne tento úmysel vítame a budeme veriť, že ešte nastanú také úpravy, ktoré nám toto zjednodušenie umožní aj pretaviť do praxe.


Ak potrebujete pomoc neváhajte sa na nás obrátiť

MM Safety


Povinnosti v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci verzus kontrola BOZP

Povinnosti v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
verzus kontrola BOZP

Rád by som upriamil pozornosť na niektoré základné nedostatky z praxe. Firmy podnikatelia, právnické osoby, inštitúcie často nevedia, aké majú povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Toto je bohužiaľ veľmi bežné. Mnohí roky podnikajú vedú živnosť alebo menšiu firmu bez toho, aby tušili, že takéto požiadavky sú na nich kladené.

Aké povinnosti má právnická osoba v BOZP?

Tieto povinnosti sú uvedené v zákone 124/2006 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, často spomínaný ako „zákon o bozp“.

Koho sa to týka?

Povinnosti podľa tohto zákona majú „zamestnávatelia“. Čo si máme predstaviť pod pojmom zamestnávateľ?

a) zamestnávateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

 1. zamestnáva fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu
 2. uskutočňuje praktické vyučovanie žiakov učilišťa, žiakov odborného učilišťa, žiakov strednej školy a študentov vysokej školy,

Teda akonáhle zamestnávate čo i len 1 zamestnanca máte povinnosť zabezpečovať BOZP.

Aké sú to povinnosti?

Je ich viacej no spomeňme aspoň niektoré:

 • vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti
 • zlepšovať pracovné podmienky
 • zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení
 • zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, atď. neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy,
 • zabezpečovať, aby chemické, fyzikálne, biologické faktory, neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
 • odstraňovať nebezpečenstvo, vykonať opatrenia
 • nahrádzať namáhavé a jednotvárne práce a práce
 • prijať opatrenia na vylúčenie ohrozenia života a zdravia
 • určovať bezpečné pracovné postupy,
 • písomne vypracovať a podľa potreby vyhodnocovať a aktualizovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany
 • vydávať vnútorné predpisy, pravidlá
 • vypracovať a podľa potreby aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, mladistvým zamestnancom
 • viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu
 • zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav
 • zabezpečiť posudzovanie individuálnych fyzických schopností zamestnanca pri ručnej manipulácii s bremenami
 • zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu
 • poskytovať zamestnancom prestávky v práci z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov je zamestnávateľ povinný

 • vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť evidenciu o ich poskytnutí
 • udržiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a funkčnom stave a dbať o ich riadne používanie.

Zamestnávateľ je povinný bezplatne

 • poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu,
 • zabezpečovať zamestnancom pitný režim
 • Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, ktorí budú vykonávať práce na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a priestory
 • Zamestnávateľ je povinný vydať zákaz fajčenia na pracoviskách
 • Zamestnávateľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch
 • Úlohy zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zabezpečovať vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich funkcií. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností.
 • Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný znášať zamestnávateľ; tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca.

Litera zákona suchá – strom života zelený

Najdôležitejšou požiadavkou je zabezpečenie bezpečnostnetechnickej služby. Táto vám umožní reálne napĺňať vyššie uvedené.

 • §21 Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu. Na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby je zamestnávateľ povinný určiť dostatočný počet vlastných odborných zamestnancov

Ak zamestnávateľ so zreteľom na veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík nemá dostatok odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom s jednou alebo viacerými fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, alebo s právnickými osobami, ktoré sú oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby.

 

Môžem si riešiť BOZP sám?

Môžete, no neodporúčame vám to. Podnikatelia často nemajú čas a potrebné znalosti na výkon BOZP. Zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby pri malých firmách začína už od desiatok €.

V zmysle zákona o BOZP, ak zamestnávate do 5 alebo 19 zamestnancov (podľa druhu činnosti) môže zamestnávateľ vykonávať odborné úlohy bezpečnostného technika po absolvovaní odbornej prípravy BOZP(16 hodín), alebo ak vyštudoval odbor BOZP.

 

Kde to zlyháva?

„Nemám čas.“

„Budeme to riešiť keď sa rozrastieme.“

„V minulosti sme to takto riešili (neriešili).“

„Ani susedia oproti to nemajú.“

Toto je výber najčastejších „ale“ z praxe. Potreba nastáva až keď príde k úrazu, alebo keď je to vyžadované zo strany odberateľa alebo kontroly. Väčšinou vtedy už je neskoro. Postupy a dokumentácia, ktoré sa tvoria postupne, kultúra ktorá sa buduje dlhodobo, sa nestane za 1 deň. Rovnako ani zamestnanci, ktorí utrpeli pracovný úraz, často nie svojou vinnou, vám nebudú podpisovať spätne školenia a podobne.

 

Kontrola ako funguje?

Orgánom štátneho dozoru je Inšpekcia práce. Vykonáva sa podľa zákona 125/2006 v znení neskorších predpisov. Cieľom je dohľad nad tým, ako vykonáva zamestnávateľ povinnosti uvedené vyššie. Nič viac a nič menej. Inšpektorát práce má právo uložiť poriadkovú pokutu 100 až 1000 €. Zamestnávateľovi 1000 až 200 000€. Medzi ďalšie kompetencie patrí nariadiť opatrenia, alebo aj zakázať používať pracoviská, stroje alebo motorové vozidlá.

Čo teda na záver k tomu dodať?

Nepodceňujte bezpečnosť a ochranu zdravia. Tento proces je tu, aby chránil životy a zdravie ľudí. Zároveň chránite seba a svoje podnikanie. Nečakajte na úraz, vhodný čas alebo keď to finančná situácia dovolí. Obráťte sa na nás dnes, aby sme vám vedeli odporučiť vhodné riešenie.

Ak potrebujete pomoc neváhajte sa na nás obrátiť

MM Safety

Stiahnite si omaľovávanky s tématikou BOZP

Pre našich najmenších sme pripravili k stiahnutiu zdarma pre vás.


Milan Mikula

Prínos HR v bezpečnosti

Prínos Human resources v BOZP

Často sa stretávame v praxi s tým, že oddelenia ľudských zdrojov sú poverené riešením tematiky BOZP. Bezpečnosť a kultúra bezpečnosti je odrazom celej firmy jej vedenia a zamestnancov. Nie je teda jednoduché, aby jeden manager alebo jedno oddelenie sústredilo pod seba takúto tému.

Mnohé medzinárodné spoločnosti implementujú programy na zvyšovanie povedomia v BOZP. Príkladom môže byť napríklad firma DuPont.

Iniciatívy pod rôznymi názvami majú za cieľ zapájať management, zamestnancov a ďalšie skupiny do spoločného úsilia zvýšiť bezpečnosť. Možno ich poznáte pod názvami ako Safety first, Active safety, Journey to 0, CSR day, deň BOZP, safety day. Spoločným prvkom je aktívne zapájanie do diskusie a zaangažovanosť managementu a zamestnancov.

Tento prístup sa objavuje u zahraničných skupín, no je v možnostiach každej spoločnosti implementovať takýto, alebo podobný program, alebo komunikačnú kampaň.

Ďalšou možnosťou je zapojiť sa do programov ako Bezpečný podnik, alebo zavedenie manažérskych systémov v oblasti BOZP ako napr. ISO 45001, ktoré si vyžadujú určité nasadenie a spoluprácu naprieč organizáciou.

Je dôležité získať správny uhol pohľadu a byť schopný identifikovať a vyhodnotiť riziká.

Koľko nebezpečných situácií vidíte na obrázku dole?

Ak ste napočítali 9 tak máte všetky predpoklady, aby ste aj vy ako líder prispeli k bezpečnosti vo firme. Stačí pravidelne navštevovať pracoviská, hovoriť s kolegami o bezpečnosti a nenechať žiadnu nebezpečnú situáciu bez komentára alebo nepovšimnutú. Nič viac, no ani nič menej.

Snažte sa nekontrolovať, ale komunikovať, vysvetľovať a hľadať cesty ako situáciu zlepšiť.

Ako sme si už povedali aj v článku o osobných ochranných pracovných pomôckach, základom je poznať riziká vo vašej spoločnosti. Nie náhodou má každá firma za povinnosť vypracovať hodnotenie rizík (zákon 124/2006 §6 písm.c,). Má aj vaša spoločnosť vypracovanú a aktuálnu analýzu rizík? Stiahnite si na konci tohto článku zadarmo šablónu pre analýzu rizík.

Nie je predpísané akým spôsobom sa musí vykonávať analýza rizík. Formuláre, matice, grafy, alebo iné kvantitatívne metódy. No keďže tento dokument má byť živý a má poskytovať prehľad, je vhodné zvoliť metodiku napríklad podľa normy ISO/TR 14121-2.

Využíva prehľadnú multiplikačnú tabuľku, kde pravdepodobnosť a závažnosť nadobúdajú hodnoty 1-5 a výsledné riziko teda 1-25.

Stiahnite si formulár pre hodnotenie rizík zadarmo.

 

Osobné ochranné pracovné pomôcky ako a prečo?

Načo slúžia osobné ochranné pracovné pomôcky – OOPP?

OOPP sú jedným z dôležitých prvkov BOZP. Umožňujú zamestnancom chrániť sa pred nebezpečenstvom rôzneho druhu. Kľúčom k správnej aplikácii je systematický prístup. Potrebujete správne vyhodnotiť riziká a určiť pred ktorými rizikami majú osobné ochranné pracovné pomôcky chrániť.

Často sa stretávame s dotazmi, alebo požiadavkami typu potrebujeme aktualizovať zoznam OOPP. No bez toho, aby ste úplne a presne rozumeli rizikám, a mali dobre vykonanú analýzu rizík to nie je možné. 

OOPP však nie je jediná a ultimatívna odpoveď na akékoľvek riziká. Namiesto toho je potrebné zachovávať túto postupnosť:

 • eliminácia/vylúčenie rizika
 • zníženie rizika opatreniami
 • uprednostňovanie kolektívnych opatrení pred individuálnymi
 • nahrádzanie rizikových prác
 • OOPP

Ako vidíte OOPP sú poslednou voľbou, ak už nemáte k dispozícii iné prostriedky. V praxi sa mnohokrát dostávajú do popredia na úkor vyššie uvedených.

Ďalším aspektom OOPP je kultúrny prínos, kde môžu zohrať pozitívnu úlohu v bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Možno ste sa stretli už s firmami, ktoré používajú OOPP ako ochranné okuliare, alebo prilby, aj keď nie je žiadny zjavný dôvod – riziko. Toto je nezanedbateľný prínos kultúre BOZP.

 

 

Ako správne vybrať OOPP?

 

Ako sme už uvádzali vyššie, kľúčom k OOPP sú správne vyhodnotené riziká. OOPP môžu slúžiť k ochrane:

 • hlavy
 • sluchu
 • zraku a tváre
 • dýchacích orgánov
 • horných končatín (rukavice, rukávniky, odev)
 • dolných končatín (pošmyknutie, udretie)
 • kože a tela (krémy, zástery, ochrana pred pádom, ochranné obleky)

Aby sme vedeli správne zvoliť OOPP, musíme vedieť či nás ma chrániť pred fyzikálnymi faktormi (mechanické porezanie, udretie, elekrická energia, teplo…), chemickými, biologickými, alebo inými faktormi.

OOPP musia zohľadňovať aj komfort a vzájomnú kombinovateľnosť, a musí zodpovedať príslušným predpisom – normám. V oblasti OOPP je veľké množstvo noriem. Uveďme napríklad EN 388 + A1 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám.

 

Táto norma pojednáva o mechanickej odolnosti a udáva odolnosť triedou 1 až 4 resp. 5, a triedou A až F. Tieto triedy uvádzajú odolnosť voči oderu, prerezaniu, pretrhnutiu, prepichnutiu, a odolnosť proti prerezaniu ďalšou skúškou podľa EN ISO 13997.

Ako vidíte, nájsť správne OOPP môže byť komplexný problém, preto sa neváhajte obrátiť na skúsených profesionálov. Kľúčom je okrem pochopenia rizík aj znalosť životnosti, moderných materálov a konštrukcie a v neposlednom rade aj zapojenie užívateľov do testovania.

Pozrite si video ako moderné materiály a vhodná konštrukcia dokáže ochrániť aj voči takým rizikám, ako je rýchlo sa pohybujúca reťaz motorovej píli pri lesných prácach.

Ako nevyhadzovať zbytočne peniaze na OOPP?

Pri používaní OOPP je potrené zabezpečiť aj nákup, pridelenie, vydávanie a starostlivosť o ne. To môže predstavovať komplexný proces objednávania, sledovania veľkostí, skladovania , prevádzky skladu, riadenie personálu a podobne. Častou „chorobou“ je nakupovanie čo najlacnejších OOPP nízkej kvality s krátkou životnosťou, ktoré sa potom masívne no neadresne a neefektívne prideľujú. Už po krátkom čase sú poškodené. Kľúčom je vybrať vhodné, moderné a odolné OOPP, ktoré vás ochránia a zaručia aj životnosť. Správne nastavený proces zároveň zabezpečí záznamy o prideľovaní a zamedzí plytvaniu. Pomôckou vám môžu byť aj výdajné automaty s RFID kartami.

 

Dúfame, že tento článok Vám pomohol získať základnú orientáciu v problematike OOPP. 

Ak potrebujete pomoc neváhajte sa na nás obrátiť

MM Safety

Aké povinnosti má firma v požiarnej ochrane a prečo potrebuje technika požiarnej ochrany?

Aké sú povinnosti v požiarnej ochrane?

Právnické osoby musia plniť povinnosti uložené zákonom, ktorých podrobnosti sú ďalej upravené vo vyhláške. Sú uvedené v §4 zákona 314/2001 Z.z.  Zákon o ochrane pred požiarmi. Vymenujme si aspoň niektoré:

 • vykonávať protipožiarne preventívne prehliadky
 • plniť opatrenia PO v miestach a pri činnostiach
 • zabezpečovať školenie PO
 • viesť dokumentáciu
 • prevádzkovať a kontrolovať požiarnotechnické zariadenia (EPS, SHZ..) a požiarne uzávery
 • zabezpečovať prevádzku budov v súlade s určením, kontroly hasiacich prístrojov, hadicových zariadení-hydrantov, komínov …atď.

Nie je účelom tohto článku ich vymenovať všetky alebo prínášať prepisy právnych noriem. Samozrejme povinností je celá rada a v praxi môže byť ich plnenie náročná a komplexná činnosť.

Na výkon viacerých činností je potrebná odborná spôsobilosť. Odborné činnosti ako napr. vypracúvanie dokumentácie, preventívne protipožiarne prehliadky a školenie vykonáva „Technik požiarnej ochrany“.

Technikom požiarnej ochrany vydáva osvedčenie Krajské riaditeľstvo HaZZ. Osvedčenie platí 5 rokov potom sa musí obnoviť. Po viacerých obnoveniach je možná vydať osvedčenie bez časového obmedzenia.

Pri projektovaní riešenia požiarnej bezpečnosti stavby , alebo pri zmene užívania je potrebná spôsobilosť „Špecialista požiarnej ochrany“. Osvedčenie špecialistu požiarnej ochrany vydáva Ministerstvo vnútra.

Kontrola a prevádzka zariadení

Najbežnejšie sa stretnete s kontrolou prenosných hasiacich prístrojov. Kontrolu vykonáva fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie opráv a plnenia hasiacich prístrojov. Oprávnenie sa nevydáva firmám teda právnickým osobám, ale jednotlivcom teda fyzickým osobám.

Hoci Vám kontrolu vykonáva firma, potvrdenie obsahuje konkrétne fyzické osoby a spravidla sa dokladuje aj osobitné oprávnenie.

Rovnako je potrebné oprávnenie aj pre kontroly  EPS SHZ a ďalšie požiarnotechnické zariadenia.

Požiarne uzávery a ich údržbu zabezpečuje osoba poverená údržbou ak si toto nevyhradil výrobca v prevádzkových pokynoch požiarneho uzáveru.

Prečo potrebujem technika požiarnej ochrany?

Hoci je tento článok veľmi zjednodušený, dáva vám možnosť nahliadnuť do problematiky PO. Ak teda prevádzkujete alebo vlastníte objekty, alebo zamestnávate zamestnancov je pravdepodobné, že sa na vás vzťahujú niektoré z vyššie uvedených povinností. Firmy a inštitúcie majú zamestnaných, alebo zazmluvnených požiarnych technikov, aby mohli vykonávať školenia a preventívne protipožiarne prehliadky a organizovať zabezpečenie požiarnej ochrany.

Ak potrebujete pomoc neváhajte sa na nás obrátiť

MM Safety

Kúrite v kancelárii ohrievačmi?

Kúrite v kancelárii alebo v byte  ohrievačmi?

Používanie ohrievačov (elektrotepelných spotrebičov) nie je zakázané, no predstavuje zvýšené riziko vzniku požiaru a to najmä pri ich nesprávnom použití.

Používanie tepelných spotrebičov upravuje :

Vyhláška č. 401/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-401

.

Čo sa vyžaduje pre bezpečnú prevádzku tepelného spotrebiča?

Podmienkami bezpečného používania sú napríklad:

 • Certifikované spotrebiče vyhotovené v zhode s normami (určený výrobok – CE)
 • Zákaz používania v nebezpečných prostrediach
 • Izolačná podložka, konštrukcia umožňujúca používanie aj na iných ako nehorľavých podložkách
 • Ochranná clona
 • Správna inštalácia, odborná prehliadka a skúška (revízia)
 • Dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti

Ako môžem predísť požiaru?

Vyššie uvedené opatrenia  v praxi užívatelia a niekedy aj prevádzkovatelia nedodržiavajú (aj neúmyselne), preto sú tepelné spotrebiče častým nedostatkom pri preventívnych protipožiarnych kontrolách.

Na základe vyššie uvedeného treba pri riešení teplotného komfortu a vykurovania postupovať:

 • Riešiť jestvujúce vykurovanie – opravy, nastavenie a pod. (eliminovať menej bezpečné tepelné spotrebiče)
 • V nevyhnutných prípadoch (napr. chodby kde nie je dostatočné vykurovanie a je tam pracovisko  – recepcia)  uprednostňovať spotrebiče, ktoré nezvyšujú riziko požiaru napríklad olejové radiátory, klimatizácia s kúrením a pod.
 • Uprednostňovať spotrebiče s montážou napríklad na stenu, kde je zaistená správna funkcia a dodržanie bezpečnej vzdialenosti

Ak potrebujete pomoc obráťte sa na nás
MM Safety

Bezpečnostné pásy pri obsluhe VZV

Bezpečnostné pásy pri obsluhe VZV – sú povinné?

Obsluha motorového vozíka je dôležitá a zodpovedná práca. Motorové vozíky sa delia do rôznych tried a skupín. Môžu byť motorové aj elektrické, nízkozdvižné aj vysokozdvižné. My ich pre potreby tohto článku budeme ďalej označovať ako VZV. Vysokozdvižný vozík je skvelým pomocníkom no aj častým zdrojom úrazov a škôd. Tak ako pri iných činnostiach je jeho používanie upravené predpismi, ktoré riadia obsluhu pracovných prostriedkov a výkon činností s vyšším rizikom.

Čo to teda znamená?

Vodič VZV potrebuje:

 • odbornú spôsobilosť – preukaz
 • zdravotnú spôsobilosť (lekársku preventívnu prehliadku)
 • vek minimálne 18 rokov
 • nie je podmienkou vlastniť vodičský preukaz (do nosnosti 5t a ak sa VZV nepoužíva v cestnej premávke).

Prečo je bezpečnostný pás dôležitý?

Pri používaní VZV hrozia rôzne riziká, ako napríklad zosunutie a pád bremena, prevrátenie, narazenie. Toto sú v praxi časté nehody, no zároveň veľmi nebezpečné s vážnymi následkami až vo forme amputácií a smrti. Medzi základné povinnosti zamestnávateľa patrí hodnotiť riziká a prijímať opatrenia na elimináciu a zníženie rizík. Technické  opatrenia majú prednosť pred organizačnými a personálnymi. Teda pri správnom hodnotení rizík je toto viditeľné a medzi najúčinejšie opatrenia patrí okrem iného aj bezpečnostný pás. Tento má chrániť vodiča v prípade prevrátenia, alebo pádu bremena spolu s ochrannou konštrukciou.

Ani dnes nemusí byť každý VZV povinne vybavený bezpečnostným pásom. Ako aj v minulosti pri autách, či autobusoch bol s ohľadom na bezpečnosť zavedený povinný bezpečnostný pás a iné prvky, je len prirodzené, že k takémuto vývoju by malo prísť aj pri VZV.

Pozrite sa k akým situáciám dochádza pri používaní VZV na týchto videách z praxe.

 

        zdroj: www.youtube.com

Bezpečnostné pásy pri obsluhe VZV – sú povinné?

Právne predpisy (zákony a vyhlášky) ba ani normy toto výslovne neprikazujú, no každý zopovedný zamestnávateľ by mal mať určený vnútorný predpis, prevádzkový poriadok, alebo bezpečný pracovný postup, kde je táto povinnosť stanovená.

Ak aj neexistuje vnútorný predpis, VZV ako pracovný prostriedok je v zmysle Nariadenia vlády (NV č. 392/2006 Z. z.o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov), zamestnanec povinný obsluhovať podľa návodu na obsluhu. Konkrétne v bode 3.1.5. prílohy 1, je potrebné chrániť zamestnancov pri prevrátení.

Ak je teda VZV vybavený bezpečnostným pásom a je táto skutočnosť aj v návode na obsluhu uvedená, je povinné ho používať.

Teraz už viete že bezpečnostný pás je pri jazde VZV rovnako dôležitý, ako pri jazde autom a zvyšuje šancu vyhnúť sa zraneniu pri nehode.

Takto môžete aj vy vytvoriť bezpečné pracovné prostredie pre svojich zamestnancov.

Ak potrebujete pomoc obráťte sa na nás
MM Safety

Na obsluhu VZV sa vzťahuje niekoľko požiadaviek:

 • Zákon 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška 356/2007  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti
 • STN 26 8805 Motorové vozíky. Základné požiadavky. Požiadavky na kvalifikáciu
 • STN ISO 3691+Amd 1 Motorové vozíky. Bezpečnostné predpisy

BOZP – nutné zlo?

Je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci „nutné zlo“?

Podnikatelia, firmy, inštitúcie majú niekedy tendenciu pristupovať k bezpečnosti ako k niečomu čo „musia“ spraviť, aby v prípade kontroly nedostali pokutu. Často hľadajú dodávateľa, ktorým im čo najlacnejšie a bez prílišných otázok vypracuje „dokumentáciu“. Často ide o šablónovitú a všeobecne koncipovanú „kôpku“,  kde vlastne nič zásadné nie je popísané. 

BOZP je síce povinnou súčasťou vášho podnikania od momentu kedy zamestnávate čo i len 1 zamestnanca (poprípade pri uskutočňovaní praktického vyučovania) no spôsob, rozsah a prístup k tejto téme je hlavne na vašich rozhodnutiach. Množstvo hlavne malých podnikateľov si často týchto povinnosti nie sú vedomí a vôbec ich neriešia.  Ak aj riešia tak len s vynaložením minimálneho úsilia, ako keby bolo toto pre nich určitým „nutným zlom“.

Rovnako ako alarm (zabezpečovacie zariadenie ) nie je povinnou súčasťou vášho domu, alebo bytu mnoho ľudí si ho inštaluje, dokonca pri určitom type poistenia môže byť aj povinné. Prečo to teda robia?  

Rovnako ako alarm vám môže dať pocit bezpečia a kľudnejší spánok, lebo viete že váš majetok máte zabezpečený a pod kontrolou, aj BOZP môže byť pre vás príležitosť, ktorú môžete využiť vo svoj prospech alebo problém, ktorý treba riešiť.

BOZP ako príležitosť 

Plninenie legislatívnych požiadaviek nie je len povinnou jazdou – nutným zlom, ale dáva vám zároveň možnosť sa zamyslieť nad smerovaním, organizáciou a efektivitou vašej spoločnosti.

Uvediem príklad: Politika BOZP – dokument , v ktorom si spoločnosť stanovuje základné východiská a smerovanie nie je povinný pre firmy do 11 zamestnancov v zmysle zákona 124/2006 §6 písm. k..  

Neodpovedať si však na tieto základné otázky je rovnaké ako keby ste nemali jasne určený podnikateľský plán. Prečo podnikám, akou formou, poprípade aké produkty prinášam, pre koho sú určené a čo je základnou funkciou spoločnosti napr. dlhodobá existencia, vytváranie zisku a ďalší rozvoj. – nutn

bakery-1868925_1920

Prečo by som sa mal v malom podnikaní zaoberať požiarnou ochranou?

Ako už plynie z názvu, ochrana pred požiarmi si dáva za cieľ predchádzať požiarom a  reagovať v prípade požiaru.

Vyhláška 121/2002 v zmysle §9 a 10 dáva možnosť nevypracovávať požiarny evakuačný plán, no má veľký význam sa zamyslieť ako prebehne evakuácia osôb a kto ju bude riadiť. Zbavuje nás teda nutného zla?

Akú ale toto predstavuje príležitosť pri mojom podnikaní? Je potrebné si uvedomiť aké následky môže mať požiar. Ak odhliadneme od ohrozenia životov, stále nám zostávajú vysoké škody na majetku. Ak aj nie sú priestory, tovar a vybavenie priamo zasiahnuté požiarom, sú znehodnotené zadymením, alebo vodou použitou pri hasení požiaru.

Tieto škody spôsobujú prerušenie činnosti a môžu byť pre malých podnikateľov, ale aj väčšie firmy až likvidačné.

Príležitosti na zvýšenie efektivity a zlepšenie hospodárskych výsledkov

Niektoré oblasti BOZP sa spájajú s výdavkami a nákladmi. Jedným z príkladov je prideľovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov – OOPP.

V stredných a väčších spoločnostiach sa môže jednať o náklady vo výške niekľko desiatok až stoviek tisícov eur.

Zákonná požiadavka zaväzuje vypracovať zoznam pridelovaných OOPP, a bezodplatne ich prideľovať zamestnancom. Správne riadený proces vám zabezpečí odstránenie plytvania a neefektivity, a to tým:

 • že je presne nastavené, ktorá pracovná pozícia má nárok na aké OOPP
 • správne vybrané typy s dlhšou životnosťou.
 • vedenie evidencie

niektoré firmy úspešne využívajú bezobslužné automaty a moderné technológie ako napr RFID.

Nechajte sa inšpirovať vyššie uvedným a zaraďte bezpečnosť k svojím prioritám a nie do kategórie „nutné zlo“.

Budeme radi ak sa obrátite na nás, aby sme vás inšpirovali.

MM safety – kontakt

Ukončím tento článok jedným stále aktuálnym citátom:

V nebezpečenstve je ten, kto nereaguje na beh udalostí. – citát

Ak potrebujete pomoc obráťte sa na nás
MM Safety

Navigácia v článkoch