Svetový deň BOZP

28.4. je Svetový deň bezpečnosti pri práci

Bezpečnosť pri práci si vyžaduje predvídanie, opatrnosť a informovanosť zamestnancov o tom, čo všetko sa pri práci môže stať.

Pri príležitosti Svetového dňa BOZP vám prinášame zopár informačných videí. Veríme, že zvyšovaním povedomia vybudujeme bezpečné pracovné prostredie aj pre vašich zamestnancov.

Zdroj: bozpforum.cz

Ak potrebujete pomoc neváhajte sa na nás obrátiť

MM Safety

Novinky v zákone o BOZP

Možno ste zachytili, že v rámci opatrení na zníženie administratívnej záťaže (tzv „kilečko 2“) sa dostali do legislatívneho procesu aj niektoré opatrenia v oblasti BOZP. 
Dnes (6.4.2022) vyšiel v zbierke zákon 114/2022 ktorý mení a dopĺňa zákon 124/2006 o BOZP. s účinnosťou od 1.1.2023  

Aké zmeny priniesla nová legislatíva?

 • periodicita opakovaných školení BOZP sa predlžuje! z pôvodných 1x za 2 roky na 1x za 3 roky ( požiarne predpisy zatiaľ ostali nezmenené teda 1×2 roky v praxi tento nesúlad môže spôsobiť komplikácie)
 • lehota na pripomienkovanie pre zástupcov zamestnancov – 5 pracovných dní
 • zmeny vo vydávaní preukazov
 • ruší sa bezpečnostný technik (už nebude bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik ale iba bezpečnostný technik)
 • mení sa lehota na oznamovanie pracovného úrazu – 8 dní
 • zmena lehoty na ohlasovanie zmien u subjektov s vydaným oprávnením pre východu a vzdelávanie

Ako je už hore spomenuté zmeny periodicity môže spôsobiť nesúlad medzi lehotami školení v BOZP a požiarnej ochrane čo paradoxne môže zvýšiť počet školení a zvýšiť administratívnu náročnosť, kedy bude potrebné začať zvlášť sledovať školenia BOZP a OPP.

Skúsme si uviesť jednoduchý príklad v tabuľke.

   

do 2023

od 2023

školenia

1.rok

   
 

2.rok

1 (PO a BOZP)

1 (PO)

 

3.rok

 

1 (BOZP)

 

4.rok

1 (PO a BOZP)

1 (PO)

 

5.rok

   
 

6.rok

1 (PO a BOZP)

1 (BOZPa PO)

   

3 školenia

4 školenia

Zníženie administratívnej záťaže pri zachovaní stupňa bezpečnosti je vítané.

Paradoxne teda nenastáva zníženie administratívnej záťaže a zníženie počtu školení, ale opak teda zvýšenie počtu školení a zvýšenie administratívnej záťaže. Každopádne tento úmysel vítame a budeme veriť, že ešte nastanú také úpravy, ktoré nám toto zjednodušenie umožní aj pretaviť do praxe.


Ak potrebujete pomoc neváhajte sa na nás obrátiť

MM Safety


Povinnosti v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci verzus kontrola BOZP

Povinnosti v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
verzus kontrola BOZP

Rád by som upriamil pozornosť na niektoré základné nedostatky z praxe. Firmy podnikatelia, právnické osoby, inštitúcie často nevedia, aké majú povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Toto je bohužiaľ veľmi bežné. Mnohí roky podnikajú vedú živnosť alebo menšiu firmu bez toho, aby tušili, že takéto požiadavky sú na nich kladené.

Aké povinnosti má právnická osoba v BOZP?

Tieto povinnosti sú uvedené v zákone 124/2006 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, často spomínaný ako „zákon o bozp“.

Koho sa to týka?

Povinnosti podľa tohto zákona majú „zamestnávatelia“. Čo si máme predstaviť pod pojmom zamestnávateľ?

a) zamestnávateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

 1. zamestnáva fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu
 2. uskutočňuje praktické vyučovanie žiakov učilišťa, žiakov odborného učilišťa, žiakov strednej školy a študentov vysokej školy,

Teda akonáhle zamestnávate čo i len 1 zamestnanca máte povinnosť zabezpečovať BOZP.

Aké sú to povinnosti?

Je ich viacej no spomeňme aspoň niektoré:

 • vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti
 • zlepšovať pracovné podmienky
 • zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení
 • zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, atď. neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy,
 • zabezpečovať, aby chemické, fyzikálne, biologické faktory, neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
 • odstraňovať nebezpečenstvo, vykonať opatrenia
 • nahrádzať namáhavé a jednotvárne práce a práce
 • prijať opatrenia na vylúčenie ohrozenia života a zdravia
 • určovať bezpečné pracovné postupy,
 • písomne vypracovať a podľa potreby vyhodnocovať a aktualizovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany
 • vydávať vnútorné predpisy, pravidlá
 • vypracovať a podľa potreby aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, mladistvým zamestnancom
 • viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu
 • zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav
 • zabezpečiť posudzovanie individuálnych fyzických schopností zamestnanca pri ručnej manipulácii s bremenami
 • zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu
 • poskytovať zamestnancom prestávky v práci z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov je zamestnávateľ povinný

 • vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť evidenciu o ich poskytnutí
 • udržiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a funkčnom stave a dbať o ich riadne používanie.

Zamestnávateľ je povinný bezplatne

 • poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu,
 • zabezpečovať zamestnancom pitný režim
 • Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, ktorí budú vykonávať práce na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a priestory
 • Zamestnávateľ je povinný vydať zákaz fajčenia na pracoviskách
 • Zamestnávateľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch
 • Úlohy zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zabezpečovať vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich funkcií. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností.
 • Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný znášať zamestnávateľ; tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca.

Litera zákona suchá – strom života zelený

Najdôležitejšou požiadavkou je zabezpečenie bezpečnostnetechnickej služby. Táto vám umožní reálne napĺňať vyššie uvedené.

 • §21 Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu. Na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby je zamestnávateľ povinný určiť dostatočný počet vlastných odborných zamestnancov

Ak zamestnávateľ so zreteľom na veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík nemá dostatok odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom s jednou alebo viacerými fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, alebo s právnickými osobami, ktoré sú oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby.

 

Môžem si riešiť BOZP sám?

Môžete, no neodporúčame vám to. Podnikatelia často nemajú čas a potrebné znalosti na výkon BOZP. Zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby pri malých firmách začína už od desiatok €.

V zmysle zákona o BOZP, ak zamestnávate do 5 alebo 19 zamestnancov (podľa druhu činnosti) môže zamestnávateľ vykonávať odborné úlohy bezpečnostného technika po absolvovaní odbornej prípravy BOZP(16 hodín), alebo ak vyštudoval odbor BOZP.

 

Kde to zlyháva?

„Nemám čas.“

„Budeme to riešiť keď sa rozrastieme.“

„V minulosti sme to takto riešili (neriešili).“

„Ani susedia oproti to nemajú.“

Toto je výber najčastejších „ale“ z praxe. Potreba nastáva až keď príde k úrazu, alebo keď je to vyžadované zo strany odberateľa alebo kontroly. Väčšinou vtedy už je neskoro. Postupy a dokumentácia, ktoré sa tvoria postupne, kultúra ktorá sa buduje dlhodobo, sa nestane za 1 deň. Rovnako ani zamestnanci, ktorí utrpeli pracovný úraz, často nie svojou vinnou, vám nebudú podpisovať spätne školenia a podobne.

 

Kontrola ako funguje?

Orgánom štátneho dozoru je Inšpekcia práce. Vykonáva sa podľa zákona 125/2006 v znení neskorších predpisov. Cieľom je dohľad nad tým, ako vykonáva zamestnávateľ povinnosti uvedené vyššie. Nič viac a nič menej. Inšpektorát práce má právo uložiť poriadkovú pokutu 100 až 1000 €. Zamestnávateľovi 1000 až 200 000€. Medzi ďalšie kompetencie patrí nariadiť opatrenia, alebo aj zakázať používať pracoviská, stroje alebo motorové vozidlá.

Čo teda na záver k tomu dodať?

Nepodceňujte bezpečnosť a ochranu zdravia. Tento proces je tu, aby chránil životy a zdravie ľudí. Zároveň chránite seba a svoje podnikanie. Nečakajte na úraz, vhodný čas alebo keď to finančná situácia dovolí. Obráťte sa na nás dnes, aby sme vám vedeli odporučiť vhodné riešenie.

Ak potrebujete pomoc neváhajte sa na nás obrátiť

MM Safety

Stiahnite si omaľovávanky s tématikou BOZP

Pre našich najmenších sme pripravili k stiahnutiu zdarma pre vás.


Milan Mikula

Prínos HR v bezpečnosti

Prínos Human resources v BOZP

Často sa stretávame v praxi s tým, že oddelenia ľudských zdrojov sú poverené riešením tematiky BOZP. Bezpečnosť a kultúra bezpečnosti je odrazom celej firmy jej vedenia a zamestnancov. Nie je teda jednoduché, aby jeden manager alebo jedno oddelenie sústredilo pod seba takúto tému.

Mnohé medzinárodné spoločnosti implementujú programy na zvyšovanie povedomia v BOZP. Príkladom môže byť napríklad firma DuPont.

Iniciatívy pod rôznymi názvami majú za cieľ zapájať management, zamestnancov a ďalšie skupiny do spoločného úsilia zvýšiť bezpečnosť. Možno ich poznáte pod názvami ako Safety first, Active safety, Journey to 0, CSR day, deň BOZP, safety day. Spoločným prvkom je aktívne zapájanie do diskusie a zaangažovanosť managementu a zamestnancov.

Tento prístup sa objavuje u zahraničných skupín, no je v možnostiach každej spoločnosti implementovať takýto, alebo podobný program, alebo komunikačnú kampaň.

Ďalšou možnosťou je zapojiť sa do programov ako Bezpečný podnik, alebo zavedenie manažérskych systémov v oblasti BOZP ako napr. ISO 45001, ktoré si vyžadujú určité nasadenie a spoluprácu naprieč organizáciou.

Je dôležité získať správny uhol pohľadu a byť schopný identifikovať a vyhodnotiť riziká.

Koľko nebezpečných situácií vidíte na obrázku dole?

Ak ste napočítali 9 tak máte všetky predpoklady, aby ste aj vy ako líder prispeli k bezpečnosti vo firme. Stačí pravidelne navštevovať pracoviská, hovoriť s kolegami o bezpečnosti a nenechať žiadnu nebezpečnú situáciu bez komentára alebo nepovšimnutú. Nič viac, no ani nič menej.

Snažte sa nekontrolovať, ale komunikovať, vysvetľovať a hľadať cesty ako situáciu zlepšiť.

Ako sme si už povedali aj v článku o osobných ochranných pracovných pomôckach, základom je poznať riziká vo vašej spoločnosti. Nie náhodou má každá firma za povinnosť vypracovať hodnotenie rizík (zákon 124/2006 §6 písm.c,). Má aj vaša spoločnosť vypracovanú a aktuálnu analýzu rizík? Stiahnite si na konci tohto článku zadarmo šablónu pre analýzu rizík.

Nie je predpísané akým spôsobom sa musí vykonávať analýza rizík. Formuláre, matice, grafy, alebo iné kvantitatívne metódy. No keďže tento dokument má byť živý a má poskytovať prehľad, je vhodné zvoliť metodiku napríklad podľa normy ISO/TR 14121-2.

Využíva prehľadnú multiplikačnú tabuľku, kde pravdepodobnosť a závažnosť nadobúdajú hodnoty 1-5 a výsledné riziko teda 1-25.

Stiahnite si formulár pre hodnotenie rizík zadarmo.

 

Osobné ochranné pracovné pomôcky ako a prečo?

Načo slúžia osobné ochranné pracovné pomôcky – OOPP?

OOPP sú jedným z dôležitých prvkov BOZP. Umožňujú zamestnancom chrániť sa pred nebezpečenstvom rôzneho druhu. Kľúčom k správnej aplikácii je systematický prístup. Potrebujete správne vyhodnotiť riziká a určiť pred ktorými rizikami majú osobné ochranné pracovné pomôcky chrániť.

Často sa stretávame s dotazmi, alebo požiadavkami typu potrebujeme aktualizovať zoznam OOPP. No bez toho, aby ste úplne a presne rozumeli rizikám, a mali dobre vykonanú analýzu rizík to nie je možné. 

OOPP však nie je jediná a ultimatívna odpoveď na akékoľvek riziká. Namiesto toho je potrebné zachovávať túto postupnosť:

 • eliminácia/vylúčenie rizika
 • zníženie rizika opatreniami
 • uprednostňovanie kolektívnych opatrení pred individuálnymi
 • nahrádzanie rizikových prác
 • OOPP

Ako vidíte OOPP sú poslednou voľbou, ak už nemáte k dispozícii iné prostriedky. V praxi sa mnohokrát dostávajú do popredia na úkor vyššie uvedených.

Ďalším aspektom OOPP je kultúrny prínos, kde môžu zohrať pozitívnu úlohu v bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Možno ste sa stretli už s firmami, ktoré používajú OOPP ako ochranné okuliare, alebo prilby, aj keď nie je žiadny zjavný dôvod – riziko. Toto je nezanedbateľný prínos kultúre BOZP.

 

 

Ako správne vybrať OOPP?

 

Ako sme už uvádzali vyššie, kľúčom k OOPP sú správne vyhodnotené riziká. OOPP môžu slúžiť k ochrane:

 • hlavy
 • sluchu
 • zraku a tváre
 • dýchacích orgánov
 • horných končatín (rukavice, rukávniky, odev)
 • dolných končatín (pošmyknutie, udretie)
 • kože a tela (krémy, zástery, ochrana pred pádom, ochranné obleky)

Aby sme vedeli správne zvoliť OOPP, musíme vedieť či nás ma chrániť pred fyzikálnymi faktormi (mechanické porezanie, udretie, elekrická energia, teplo…), chemickými, biologickými, alebo inými faktormi.

OOPP musia zohľadňovať aj komfort a vzájomnú kombinovateľnosť, a musí zodpovedať príslušným predpisom – normám. V oblasti OOPP je veľké množstvo noriem. Uveďme napríklad EN 388 + A1 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám.

 

Táto norma pojednáva o mechanickej odolnosti a udáva odolnosť triedou 1 až 4 resp. 5, a triedou A až F. Tieto triedy uvádzajú odolnosť voči oderu, prerezaniu, pretrhnutiu, prepichnutiu, a odolnosť proti prerezaniu ďalšou skúškou podľa EN ISO 13997.

Ako vidíte, nájsť správne OOPP môže byť komplexný problém, preto sa neváhajte obrátiť na skúsených profesionálov. Kľúčom je okrem pochopenia rizík aj znalosť životnosti, moderných materálov a konštrukcie a v neposlednom rade aj zapojenie užívateľov do testovania.

Pozrite si video ako moderné materiály a vhodná konštrukcia dokáže ochrániť aj voči takým rizikám, ako je rýchlo sa pohybujúca reťaz motorovej píli pri lesných prácach.

Ako nevyhadzovať zbytočne peniaze na OOPP?

Pri používaní OOPP je potrené zabezpečiť aj nákup, pridelenie, vydávanie a starostlivosť o ne. To môže predstavovať komplexný proces objednávania, sledovania veľkostí, skladovania , prevádzky skladu, riadenie personálu a podobne. Častou „chorobou“ je nakupovanie čo najlacnejších OOPP nízkej kvality s krátkou životnosťou, ktoré sa potom masívne no neadresne a neefektívne prideľujú. Už po krátkom čase sú poškodené. Kľúčom je vybrať vhodné, moderné a odolné OOPP, ktoré vás ochránia a zaručia aj životnosť. Správne nastavený proces zároveň zabezpečí záznamy o prideľovaní a zamedzí plytvaniu. Pomôckou vám môžu byť aj výdajné automaty s RFID kartami.

 

Dúfame, že tento článok Vám pomohol získať základnú orientáciu v problematike OOPP. 

Ak potrebujete pomoc neváhajte sa na nás obrátiť

MM Safety

Navigácia v článkoch